DomůNa pomoc

Na pomoc

Proč auditor vede spis

S kontrolami všech typů včetně auditů a třeba i technických revizí je jedna zásadní potíž: kontrola za sebou nezanechává žádnou stopu. Jak se tedy pozná, že audit byl proveden? A jak se pozná, že byl proveden dobře, tedy kvalitně? Můžeme zkusit každému, kdo říká, že kontrolu...

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR v roce 2023

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR (dále také „DK“) je zajišťována prováděním souhrnných kontrol, kontrol dodržování členských povinností a mimořádných kontrol kvality auditorské činnosti. Systém provádění kontrol je v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dále jen „CSDDD“). Členské státy musí CSDDD transponovat do jejich národních právních předpisů do dvou let ode dne jejího vstupu v platnost. CSDDD má vést k...

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadech podniků na suchozemská, sladkovodní a mořská stanoviště, ekosystémy a populace souvisejících druhů živočichů a rostlin, včetně různorodosti v rámci druhů,...

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadu podniků na vodní a mořské zdroje. Cílem standardu je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků a...

ESRS E2 Znečištění

ESRS E2 Znečištění je dalším z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti. Stanovuje požadavky na zveřejňování informací o znečišťování ovzduší, vody a půdy, jakož i o nakládání s nebezpečnými látkami. Stejně jako ostatní standardy zabývající se environmentálními tématy (ESRS E1–E5) usiluje ESRS E2...

Standard ESRS E1 Změna klimatu

ESRS standardy jsou rozděleny do tří kategorií (průřezové, tematické a odvětvové). Standard ESRS E1 se řadí mezi tematické standardy z oblasti životního prostředí. Společně s průřezovými standardy ESRS 1 a ESRS 2 a zbývajícími tematickými standardy (ESRS E2−E5, S1–S4 a G1) se nachází v Příloze I...

Automatizované nástroje a techniky v auditu − ověřování odchylek (potenciálních nesprávností) a relevantnost prováděcí materiality

Tento článek je poslední ze série témat zpracovaných IAASB ve formě podpůrných materiálů pro využití automatizovaných nástrojů a technik (ATT). Doporučujeme ho číst s ostatními články z této série, které byly zveřejněny v předchozích číslech časopisu Auditor. ATT se stále více používají při provádění auditorských postupů. ATT mohou...

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – nový vzor zprávy

Evropská komise vydala 15. března 2023 nový vzor zprávy o ověření výdajů vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (dříve tzv. komunitární programy, tj. programy, které rozděluje přímo Evropská komise a její agentury). Auditoři, kteří se těmto typům zakázek věnují, jistě ví, že původní vzor, který...

Automatizované nástroje a techniky v auditu − často kladené otázky zabývající se rizikem nadměrného spoléhání se na technologie

Tento článek upozorňuje na vliv technologií při uplatňování některých aspektů Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a zaměřuje se na konkrétní úvahy při využívání automatizovaných nástrojů a technik (ATT) a při využívání informací vytvořených podnikovými systémy účetní jednotky. Následující text je součástí série článků, které se...