DomůNa pomocStandard ESRS 2 – Obecné informace

Standard ESRS 2 – Obecné informace

V druhém ze série článků o standardech ESRS vás seznámíme s průřezovým standardem ESRS 2 – Obecné informace (dále jen ESRS 2). Společně s průřezovým standardem ESRS 1 a tematickými standardy E1−E5, S1–S4 a G1 jej naleznete v Příloze I. k Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti.

Zveřejnění informací podle ESRS 2 je povinné bez ohledu na významnost (materialitu)

ESRS 2 stanoví požadavky na zveřejňování informací, které se vztahují na všechny podniky bez ohledu na odvětví jejich činnosti (tj. jsou obecné) a platí pro všechna témata udržitelnosti (tj. jsou průřezové). Informace požadované standardem ESRS 2 tedy podniky zveřejňují vždy, narozdíl od informací dle tematických standardů E, S a G, které podléhají hodnocení dvojí významnosti (materiality) viz předchozí článek a ESRS 1 Obecné požadavky.

Spolu s ESRS 2 podniky povinně vykáží i vybrané informace z tematických standardů, které jsou použitelné společně s ESRS 2. Jejich přehled uvádí Dodatek C standardu ESRS 2 [požadavky označené IRO-1 jsou povinné vždy, ostatní jen v případě, že dané téma udržitelnosti podnik vyhodnotil jako významné (materiální)].

Několik bodů standardu ESRS 2 obsahuje formulaci „podnik může zveřejnit”. Ta označuje položky, jejichž uvedení je dobrovolné. Povinně vykazované informace jsou uvedeny frází „podnik zveřejní“.

Pro úplnost je potřeba také uvést, že některé povinné informace nemusí být zveřejněny hned v prvním vykazovacím období. Toto dočasné osvobození vychází z přechodného ustanovení v ESRS 1 (bod 10.4). Úplný seznam položek, které mohou být podle tohoto ustanovení v prvním roce či několika letech vynechány, je uveden v Dodatku C standardu ESRS 1. Tento přehled také upřesňuje, po jakou dobu lze danou informaci z prohlášení o udržitelnosti vynechat (první rok, dva roky nebo tři roky) a pro jaké podniky či skupiny tato možnost platí (pro všechny nebo jen ty s méně než 750 zaměstnanci). Jedná se například o postupně zaváděné požadavky na vybrané kvantitativní ukazatele k hodnotovému řetězci, ukazatele dle tematických standardů S1 (Vlastní pracovní síla) a S2 až S4, nebo předpokládané finanční následky dopadů, rizik a příležitostí napříč tematickými standardy E1 až E5.

Struktura standardu ESRS 2

ESRS 2 obsahuje nejprve požadavky na zveřejňování a v Dodatku A požadavky na uplatňování. Obě části jsou závazné, je tedy potřeba číst je společně. Další standardy první sady zveřejněné v roce 2023 jsou koncipovány obdobně.

Standard ESRS 2 má pět částí a tři dodatky.

1. Základ pro přípravu (Požadavky BP-1 a 2)

Požadavek BP-1 požaduje informace o tom, jak podnik připravuje své prohlášení o udržitelnosti, včetně rozsahu konsolidace, informací o předcházejících a navazujících částech hodnotového řetězce a případně o tom, zda podnik vynechal některé informace, které se týkají duševního vlastnictví, know-how nebo výsledků inovací či informace týkající se budoucího vývoje nebo záležitostí, které se právě projednávají.

Požadavek BP-2 upravuje zveřejnění informací, pokud jde o časové horizonty, odhady v hodnotovém řetězci, zdroje nejistoty, změny v přípravě a prezentaci informací o udržitelnosti, chyby ve vykazování v předchozích obdobích, začlenění informací vyplývajících z jiných právních předpisů, začlenění informací formou odkazu a postupné zavádění vykazování v souladu s dodatkem C ESRS 1.

Další čtyři části standardu dodržují členění, které je jednotné napříč ESRS standardy a zároveň koresponduje s dalšími mezinárodními vykazovacími rámci a standardy, jako jsou TCFD a IFRS Sustainability Disclosure Standards.

2. Správa a řízení podniku (Požadavky GOV-1 až 5)

Cílem této kapitoly je stanovit požadavky na zveřejňování informací, které umožní porozumět postupům správy a řízení, kontroly a postupům zavedeným za účelem sledování a řízení otázek udržitelnosti a dohledu nad nimi.

Podnik zveřejní například:

  • složení správních, řídicích a dozorčích orgánů, jejich úlohu a odpovědnost a přístup k odborným znalostem a dovednostem v oblasti udržitelnosti;
  • jak jsou správní, řídicí a dozorčí orgány informovány o otázkách udržitelnosti a jak byly tyto otázky řešeny během vykazovaného období;
  • informace o začlenění své výkonnosti v oblasti udržitelnosti do systémů odměňování;
  • přehled informací o postupu náležité péče, které uvedl ve svém prohlášení o udržitelnosti;
  • informace o hlavních prvcích svého systému řízení rizik a vnitřní kontroly ve vztahu k postupům podávání zpráv o udržitelnosti.

3. Strategie (Požadavky SBM-1 až 3)

Tato kapitola stanoví požadavky na zveřejňování informací, které umožňují pochopit:

  • prvky strategie podniku, které se týkají otázek udržitelnosti nebo je ovlivňují, obchodní model a hodnotový řetězec podniku;
  • jak jsou zájmy a názory zúčastněných stran podniku zohledněny ve strategii a obchodním modelu podniku, a

výsledek posouzení významných dopadů, rizik a příležitostí podniku, včetně toho, jak se z nich odvíjí strategie a obchodní model podniku.

4. Řízení dopadů, rizik a příležitostí (Požadavky IRO-1 a 2, MDR-P, MDR-A)

Požadavek IRO stanoví požadavky na zveřejňování informací, které umožňují pochopit:

  • postup k identifikaci významných dopadů, rizik a příležitostí a
  • informace, které podnik na základě posouzení významnosti (materiality) zahrnul do svého prohlášení o udržitelnosti.

Požadavky MDR představují minimální požadavky na zveřejňování informací. Požadavky v této kapitole se týkají politik, opatření a zdrojů k prevenci, zmírnění a nápravě skutečných a potenciálních významných dopadů, k řešení významných rizik a/nebo k využití významných příležitostí (tzn. k řízení významných otázek udržitelnosti).

Uplatňují se společně s požadavky, které jsou uvedeny v příslušných tematických (a později i odvětvových) ESRS standardech.

5. Ukazatele a cíle (Požadavky MDR-M, MDR-T)

Tato kapitola stanoví minimální požadavky na zveřejňování informací o ukazatelích a cílech, které podnik používá k hodnocení výkonnosti a efektivity ve vztahu k významnému dopadu, riziku nebo příležitosti.

Tyto požadavky se rovněž uplatňují společně s požadavky příslušných tematických ESRS a také v případě, že podnik připravuje zveřejnění informací specifických pro daný subjekt (tzn. dodatečné ukazatele neupravené v ESRS, které se týkají specifických významných otázek udržitelnosti).

V případě, že podnik nezavedl politiky a opatření či si nestanovil cíle, požaduje standard ESRS 2 uvést tuto skutečnost včetně důvodů. Podnik může zveřejnit časový rámec, v němž je hodlá zavést.

Dodatek A: Požadavky na uplatňování

Tento dodatek doplňuje a konkretizuje požadavky na zveřejňování. Požadavky na uplatňování jsou závazné.

Dodatek B: Seznam datových bodů v průřezových a tematických standardech, které jsou vyžadovány právními předpisy EU

Dodatek obsahuje tabulku s datovými body v ESRS 2 a tematických ESRS standardech, které vycházejí z jiných právních předpisů EU (nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování – SFDR, 3. pilíř – obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a nařízení o kapitálových požadavcích, nařízení o referenčních hodnotách, evropský rámec pro klima).

V rámci požadavku na zveřejňováni IRO-2 musí podniky uvést, kde ve svém prohlášení o udržitelnosti informace z tohoto seznamu uvedly. Pokud podnik některé položky vyhodnotil jako nemateriální, a tedy je nevykazuje, výslovně to v přehledu uvede.

Dodatek C: Požadavky na zveřejňování informací a uplatňování v tematických ESRS, které jsou použitelné společně s ESRS 2 Obecné informace

Jak již bylo zmíněno v úvodním shrnutí, tento dodatek obsahuje tabulku s požadavky tematických ESRS, které je třeba zohlednit při vykazování podle požadavků na zveřejňování informací v ESRS 2.

V následujících článcích této série se postupně seznámíte s tematickými ESRS standardy.

Autor