oddělení metodiky

IFAC zveřejnil nový dokument pro účetní

IFAC zveřejnil na svých webových stránkách materiál Equipping professional accountants for sustainability shrnující klíčové kompetence účetních, a to jak ty, které již v současné době mají, tak i ty, které budou v souvislosti s problematikou zveřejňování informací o udržitelnosti potřebovat. Tyto kompetence jsou rozděleny do čtyř oblastí:...

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dále jen „CSDDD“). Členské státy musí CSDDD transponovat do jejich národních právních předpisů do dvou let ode dne jejího vstupu v platnost. CSDDD má vést k...

Auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Chtěli bychom upozornit, že auditoři, kteří budou ověřovat zprávy o udržitelnosti vyhotovené za rok 2024 a následující, musí být určeni řádným způsobem v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“). Ustanovení...

Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku přinesla mimo jiné i změnu definice čistého obratu. Zatímco před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. ledna...

Shrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách stručný materiál Summary of Prohibitions in the IESBA Code Applicable to Audits of Public Interest Entities, který shrnuje konkrétní zákazy vyplývající z Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky vztahující se na audity subjektů veřejného zájmu zejména...

IAASB představila ve webináři standard LCE

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář An Introduction to the ISA for LCE, jehož cílem bylo seznámit účastníky s novým mezinárodním auditorským standardem pro audity méně komplexních účetních jednotek (LCE). Účelem webináře bylo seznámit účastníky s obsahem a strukturou tohoto standardu, kdy lze tento...

Webinář o používání LCE v Evropě

Accountacy Europe, EFAA for SMEs a IFAC pořádají 18. dubna 2024 webinář Roadmaps to using the IAASB’s ISA for LCE in Europe, jehož cílem je seznámit účastníky s hlavními aspekty mezinárodního auditorského standardu pro audity méně komplexních účetních jednotek (LCE) a uvést příklady, jak...

Série videí o navrhovaných změnách ISA 240

IAASB zveřejnila na webových stránkách v souvislosti návrhem revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky sérii videí Explore the 'Understanding Proposed Changes to the Fraud Auditing Standard Video Series' shrnující přehled klíčových změn ve standardu, povinnosti auditorů týkající se...

Požadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG)

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách KA ČR (www.kacr.cz) oprávnění k provádění ověřování zpráv o udržitelnosti (oprávnění ESG). Žádost o vydání dodatku k oprávnění (ESG) je možné stáhnout v sekci Pro členy / Formuláře a podat po splnění...

ESG na webu KA ČR

Rádi bychom vám připomněli, že základní informace, ale taktéž přehled legislativy věnující se problematice ESG najdete v sekci Metodika – Metodické pomůcky – ESG.  Evropská směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (též označovaná zkratkou "CSRD") nově zavádí podrobnější požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti. Kromě odkazu...