DomůNa pomocStandard ESRS E1 Změna klimatu

Standard ESRS E1 Změna klimatu

ESRS standardy jsou rozděleny do tří kategorií (průřezové, tematické a odvětvové). Standard ESRS E1 se řadí mezi tematické standardy z oblasti životního prostředí. Společně s průřezovými standardy ESRS 1 a ESRS 2 a zbývajícími tematickými standardy (ESRS E2−E5, S1–S4 a G1) se nachází v Příloze I k Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.

Povinnost zveřejňovat informace z tematických standardů

Určení, k jakým požadavkům tematických standardů je podnik povinen zveřejnit informace, se zakládá na výstupu analýzy dvojí významnosti (materiality), tak jak byla popsána v článku o standardu ESRS 1. Výstupem této analýzy je seznam takzvaných otázek udržitelnosti významných pro daný podnik. „Otázkou udržitelnosti“ může být například téma „Přizpůsobování se změně klimatu“ (nachází se ve standardu ESRS E1), „Spotřeba vody“ (standard ESRS E3 – Voda a mořské zdroje) nebo „Pracovní podmínky“ (standard ESRS S1 – Vlastní pracovní síla).

K otázkám udržitelnosti, které vyjdou ve vyhodnocení dvojí významnosti (materiality) jako významné, mají podniky povinnost zveřejnit informace určené daným tematickým standardem, případně určené vlastním ukazatelem, pokud ESRS nedefinuje konkrétní ukazatele pro danou problematiku.

Bez ohledu na výsledek posouzení významnosti (materiality) podnik vždy zveřejní informace požadované ESRS 2 a požadavky na zveřejňování informací v souvislosti s požadavkem na zveřejnění IRO-1 Popis postupů identifikace a hodnocení významných dopadů, rizik a příležitostí, jak jsou uvedeny v dodatku C ESRS 2.

U otázek udržitelnosti, které podnik na základě posouzení dvojí významnosti (materiality) vyhodnotí jako nevýznamné, není povinnost zveřejňovat informace z příslušných tematických standardů.

Pro standard ESRS E1 platí v tomto ohledu jedna výjimka. V případě, že podnik dospěje k závěru, že změna klimatu pro něj není významnou otázkou udržitelnosti, a tudíž nebude zveřejňovat žádné informace požadované standardem ESRS E1 Změna klimatu, zveřejní podrobné vysvětlení závěrů svého posouzení významnosti (materiality) s ohledem na změnu klimatu, tj. proč změna klimatu není pro podnik významná. U ostatních tematických standardů není vysvětlení v případě nevýznamnosti požadováno.

Cíl standardu ESRS E1: Změna klimatu

Záměrem a cílem tohoto standardu je specifikovat požadavky na zveřejňování informací, které čtenářům a uživatelům prohlášení (zprávy) o udržitelnosti umožní porozumět:

 • tomu, jak podnik ovlivňuje změnu klimatu z hlediska významných pozitivních a negativních skutečných i potenciálních dopadů,
 • minulému, současnému a budoucímu úsilí podniku o zmírnění změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou (nebo aktualizovanou mezinárodní dohodou o změně klimatu) a v souladu s omezením globálního oteplování na 1,5 °C,
 • plánům a schopnosti podniku přizpůsobit svou strategii a obchodní model s ohledem na přechod na udržitelné hospodářství a přispět k omezení globálního oteplování na 1,5 °C,
 • povaze, typu a rozsahu významných rizik a příležitostí podniku vyplývajících z dopadů změny klimatu, závislostí podniku na změně klimatu a způsobu, jakým je podnik řídí,
 • finančním následkům rizik a příležitostí vyplývajících z dopadů změny klimatu a závislosti podniku s ohledem na změnu klimatu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Hlavní oblasti – otázky udržitelnosti v jazyce ESRS, kterými se standard E1 zabývá, jsou:

 1. zmírňování změny klimatu,
 2. přizpůsobování se změně klimatu a
 3. energie.

Struktura a obsah standardu

Standard ESRS E1 se sestává ze dvou vzájemně závislých částí, v první části představuje požadavky na zveřejňování a v druhé části, Dodatku A, požadavky na uplatňování.

Správa a řízení podniku (Požadavek na zveřejňování informací související s ESRS 2 GOV-3)

Tento požadavek je přímo propojen se standardem ESRS 2. Konkrétně jsou v tematickém standardu ESRS E1 požadovány doplňující informace týkající se správy a řízení podniku. Požadavek se specificky ptá na to, zda a jakým způsobem jsou v odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů zohledněny aspekty související s klimatem, včetně toho, zda byla jejich výkonnost posouzena na základě cílů snižování emisí skleníkových plynů uvedených v požadavku na zveřejňování informací E1-4.

Strategie (Požadavek E1-1, Požadavek na zveřejňování informací související s ESRS 2 SBM-3)

Tato kapitola stanoví požadavky na zveřejňování informací, které umožňují pochopit:

 • minulé, současné a budoucí úsilí podniku o zmírnění dopadů změny klimatu skrze zveřejnění plánu přechodu ke zmírňování změny klimatu,
 • odolnost strategie a obchodního modelu podniku ve vztahu ke změně klimatu.

Řízení dopadů, rizik a příležitostí (Požadavky E1-2, E1-3, Požadavek na zveřejňování informací související s ESRS 2 IRO-1)

Tato kapitola obsahuje požadavky na zveřejňování informací týkajících se:

 • Postupu identifikace a hodnocení významných dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s klimatem. Standard u rizik konkretizuje, že se jedná o rizika fyzická a přechodová a předpokládá využití klimatických scénářů k jejich identifikaci a vyhodnocení.
 • Politik, které podnik přijal za účelem řízení významných dopadů, rizik a příležitostí souvisejících se zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se změně klimatu.
 • Opatření podniku ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu a zdrojům k tomuto účelu přidělených.

Ukazatele a cíle (Požadavky E1-4 až E1-9)

Tato kapitola obsahuje požadavky na zveřejňování informací, které umožňují pochopit:

 • cíle, které si podnik stanovil na podporu svých politik ke zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu a k řešení významných dopadů svých podnikatelských aktivit, rizik a příležitostí souvisejících s klimatem,
 • celkovou spotřebu energie v podniku v absolutní hodnotě, zlepšování energetické účinnosti, expozici vůči činnostem souvisejícím s uhlím, ropou a zemním plynem, podíl obnovitelných zdrojů energie na celkovém energetickém mixu podniku,
 • hrubé emise rámce (scope) 1, 2, 3 a celkové emise skleníkových plynů produkovaných podnikem,
 • jestli a jak se podnik zabývá pohlcováním skleníkových plynů a projekty ke snížení emisí skleníkových plynů financovanými prostřednictvím uhlíkových kreditů,
 • zda podnik uplatňuje systémy interního stanovování cen uhlíku, a pokud ano, jak tyto systémy podporují jeho rozhodování a motivují k provádění politik a cílů souvisejících s klimatem,
 • předpokládané finanční následky významných fyzických rizik a rizik přechodu a potenciálních příležitostí souvisejících s klimatem pro podnik.

Dodatek A

Dodatek A je nedílnou součástí standardu ESRS E1. Podporuje uplatňování požadavků na zveřejňování informací v něm uvedených a má stejnou platnost jako ostatní části standardu.

Praktické výzvy spojené s přípravou na vykazování dle ESRS E1

Zatímco některé informace a data již podniky mají k dispozici (např. údaje o spotřebované energii), existují v ESRS E1 požadavky na vykazování, které zatím podniky nemají dostatečně pokryty.  Příkladem mohou být emise skleníkových plynů rámce (scope) 3, které zahrnují emise v několika kategoriích, pocházející z předchozích a navazujících článků hodnotového řetězce (mohou vznikat u dodavatelů, během užívání produktu apod.).

V praxi se často setkáváme s tím, že podniky se dosud zaměřovaly pouze na emise přímé (scope 1) a emise z nakoupených energií (scope 2). Emise vzniklé v hodnotovém řetězci však mohou v celkovém součtu ukazatele ESRS E1-6 výrazně dominovat.

U mnohých kategorií třetího rámce navíc nelze vycházet z měřených dat, a podniky tedy budou muset poptávat data ze svého dodavatelského řetězce, případně pracovat s předpoklady a odhady. Tento fakt představuje výzvu nejen pro samotné podniky, ale i pro auditory, kteří budou zprávy o udržitelnosti včetně emisních ukazatelů ověřovat.

Zmapování všech kategorií emisí a jejich výpočet je náročný na čas i expertízu. Možnost odložit vykázání emisí rámce (scope) 3 však mají pouze podniky a skupiny s méně než 750 zaměstnanci, a to pouze v prvním roce vykazování (viz Dodatek C k ESRS 1).

Podniky ani auditoři by tedy neměli náročnost přípravy na zveřejňování a ověřování informací dle standardu ESRS E1 podcenit.

Authors