DomůNa pomocESRS E2 Znečištění

ESRS E2 Znečištění

ESRS E2 Znečištění je dalším z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti. Stanovuje požadavky na zveřejňování informací o znečišťování ovzduší, vody a půdy, jakož i o nakládání s nebezpečnými látkami. Stejně jako ostatní standardy zabývající se environmentálními tématy (ESRS E1–E5) usiluje ESRS E2 o zlepšení transparentnosti a srovnatelnosti informací o environmentálních dopadech podniků a usnadnění tak investorům a dalším uživatelům zpráv (prohlášení) o udržitelnosti vyhodnocení environmentálního profilu podniku.

Cíl standardu

Cílem tohoto standardu je poskytnout uživatelům zprávy (prohlášení) o udržitelnosti komplexní informace o tom, jak podnik ovlivňuje ovzduší, vodu a půdu, a to jak z hlediska pozitivních, tak i negativních dopadů.

Obsah standardu

ESRS E2 se zaměřuje na následující oblasti:

  • Znečišťování ovzduší, vody a půdy: Standard vyžaduje, aby podniky zveřejňovaly informace o emisích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy. Tyto informace zahrnují typy a množství emisí, jakož i zdroje znečištění.
  • Látky vzbuzující obavy: Standard se zabývá i nakládáním s nebezpečnými látkami, včetně jejich používání a skladování. Podniky musí zveřejňovat informace o typech a množství používaných nebezpečných látek, jakož i o rizicích, která představují pro životní prostředí a lidské zdraví. Mezi tyto látky patří například i mikroplasty.
  • Cíle a opatření: Standard dále požaduje, aby podniky zveřejňovaly informace o svých cílech a plánech na snižování znečišťování a nakládání s nebezpečnými látkami. Tyto informace zahrnují cíle pro snižování emisí, používání nebezpečných látek a další relevantní ukazatele.

Použití požadavků uvedených v rámci ESRS E2 je podmíněno vyhodnocením dvojí významnosti (materiality), jak je popsána ve standardu ESRS 1. Pokud tedy podnik dokáže vysvětlit, že žádná výše uvedená témata pro něj významná (materiální) nejsou a neidentifikoval ani další možné významné dopady, rizika a příležitosti týkající se znečištění, nemusí se požadavky standardu řídit a informace požadované tímto standardem ve své zprávě (prohlášení) o udržitelnosti zveřejňovat.

Naopak pokud je znečištění pro podnik a/nebo jeho hodnotový řetězec významné, musí ke každému identifikovanému významnému tématu uvést nejen jak toto téma řídí v rámci svých interních politik, ale také jaká konkrétní opatření zavedl, aby byl tyto politiky schopen naplnit, včetně časového harmonogramu.

V příslušných politikách by měly být zakotveny nejen zodpovědnosti, ale také konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle stanovené v souladu s požadavky legislativy a případně i dalších zúčastněných stran. Přibližování se k těmto cílům by dále mělo být popsáno prostřednictvím měřitelných ukazatelů, a to včetně specifikace použitých ukazatelů, jejich cílových hodnot a způsobu jejich měření.

Poslední povinnou součástí zveřejnění jsou potom finanční prostředky vyhrazené pro dané téma, a to včetně specifikace zdrojů financování a jejich alokace na konkrétní aktivity.

Dodatek A: Požadavky na uplatňování

Dodatek ke standardu je jeho nedílnou součástí a obsahuje podrobné pokyny pro implementaci standardu ESRS E2. Dodatek mimo jiné uvádí definice relevantních pojmů, metodiky pro výpočet ukazatelů i příklady osvědčených postupů.

Závěr

ESRS E2 je důležitým krokem k dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti a bude mít významný dopad na podniky nejen v Evropě. Podniky budou muset shromažďovat a analyzovat více dat o svém environmentálním dopadu a zveřejňovat tyto informace transparentním a srovnatelným způsobem. To povede k větší transparentnosti a odpovědnosti podniků za jejich environmentální dopady.

Autor