DomůAktualityČím se zabývají členové Volební komise Komory auditorů ČR

Čím se zabývají členové Volební komise Komory auditorů ČR

Volbám členů a náhradníků orgánů komory, letošní proběhnou na XXIX. sněmu KA ČR 11.  listopadu, předchází neméně důležité stádium, v němž se budou v úřadu komory do konce března shromažďovat návrhy na kandidáty. Celý tento proces včetně průběhu voleb přímo na sněmu má na starosti volební komise, a je namístě přiblížit rozsah a povahu její činnosti, aby ti, kdo uvažují o kandidatuře, měli představu, co se od nich po zvolení očekává.

Členové volební komise:

 • na prvním zasedání po skončení sněmu, na kterém byli zvoleni, volí ze svých řad předsedu a místopředsedu;
 • se účastní zasedání komise, která se zpravidla konají čtyřikrát až pětkrát mezi jednotlivými sněmy (poslední zasedání se vždy koná na aktuálně probíhajícím sněmu);
 • řídí a organizují přípravy voleb:
  • harmonogram příprav voleb,
  • shromažďování návrhů na kandidáty,
  • případné vracení návrhů v souladu s Volebním řádem sněmu,
  • sestavení volebních lístků pro volby;
 • zajišťují průběh voleb:
  • vydávání volebních lístků účastníkům sněmu s hlasovacím právem,
  • vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb,
  • potvrzení protokolu o výsledku voleb.

Tak jako každý výbor, komise a redakční rada má i volební komise na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a organizačně a administrativně zajišťuje. Práce v komisi je stejně jako práce ve výborech čestná, funkční období je šestileté. Do volební komise se volí pět členů a dva náhradníci, v jejím čele stojí předseda.

Osobní pohled na práci volební komise připojil i její současný předseda Miroslav Kodada:

„Jako předseda volební komise bych chtěl vyzvat kolegyně a kolegy auditory, aby podpořili samosprávnou činnost Komory auditorů České republiky a kandidovali na členství ve volební komisi. Práce ve volební komisi není zdaleka tak časově náročná jako práce v jiných komisích, ale je nezbytná pro plnění vnitřních předpisů komory.“

Autor