DomůAktualityCo obnáší práce v Kárné komisi Komory auditorů ČR

Co obnáší práce v Kárné komisi Komory auditorů ČR

Výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise mají na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a odborně s nimi spolupracuje. Práce ve volených orgánech je čestná, členové obdrží paušální náhradu za ztrátu času vynaloženého v souvislosti s plněním povinností.

Člen kárné komise (KK):

 • volí na prvním zasedání po skončení volebního sněmu z řad členů kárné komise předsedu a dva místopředsedy kárné komise,
 • účastní se zasedání KK, které se koná zpravidla jednou měsíčně,
 • dobře se orientuje v procesních předpisech souvisejících s kárným řízením (správní řád, zákon o přestupcích, kontrolní řád, kárný a dozorčí řád komory) a sleduje jejich případné novely,
 • podílí se na rozhodování KK jako správního orgánu prvního stupně, a to jak hlasováním uskutečněným na neveřejné poradě po skončení důkazního řízení ve věci samé, tak případně prostřednictvím hlasování per rollam,
 • orientuje se detailně v těch kárných případech, v nichž byl dotčený člen KK určen jako tzv. zpravodaj, a pokud je ve věci nařízeno ústní jednání za účasti kárně obviněného, tak jej z pozice zpravodaje vede,
 • podílí se na postupech KK uplatňovaných při posuzování věcné správnosti skutečností uváděných v externích podnětech k prošetření kvality provedeného auditu, včetně případné účasti na šetření na místě,
 • respektuje význam a smysl správních lhůt tak, aby v řízení nedocházelo k neodůvodněným průtahům,
 • v přidělených případech komunikuje s tajemníkem KK tak, aby nedocházelo k odkladům při jejich vyřizování,
 • je přiměřeně časově flexibilní a ochotný komunikovat i mimo zasedání KK,
 • účastní se odborných školení určených pro členy KK,
 • účastní se projednávání uvažovaných změn a úprav vnitřních předpisů komory vztahujících se zejména ke kárnému řízení,
 • podílí se na plnění dalších úkolů KK, které vyplývají z plánu práce a netýkají se vedení kárného řízení (např. publikační činnost v časopise Auditor).

Autor