DomůAktualityZměna limitů pro kategorizaci účetních jednotek od 1. ledna 2024

Změna limitů pro kategorizaci účetních jednotek od 1. ledna 2024

Dne 21. prosince 2023 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna novela[1] směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků („Novela směrnice“), ve které se mění kritéria pro kategorizaci účetních jednotek. Tato Novela směrnice nabyla účinnosti dne 24. prosince 2023.

Novela směrnice navyšuje monetární limity (aktiva, čistý obrat) pro kategorizaci účetních jednotek o cca 25 % oproti současnému stavu. Limit vztahující se k počtu zaměstnanců zůstává beze změny.

Nové monetární limity dle Novely směrnice jsou (v závorce uveden přepočet na CZK kurzem 24,589 CZK/EUR[2]):

Mikro účetní jednotka:

  • Bilanční suma do EUR 450 000 (11 065 050 Kč); stávající limit v ZoÚ 9 000 000 Kč
  • Čistý obrat do EUR 900 000 (22 130 100 Kč); stávající limit v ZoÚ 18 000 000 Kč

Malá účetní jednotka:

  • Bilanční suma do EUR 5 000 000 (122 945 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 100 000 000 Kč
  • Čistý obrat do EUR 10 000 000 (245 890 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 200 000 000 Kč

Novela směrnice obsahuje opci pro členský stát nastavit tyto limity na vyšší úrovni, které však nesmí přesáhnout EUR 7 500 000 (184 417 500 Kč) pro bilanční sumu a EUR 15 000 000 (368 835 000 Kč) pro čistý obrat.

Střední účetní jednotka:

  • Bilanční suma do EUR 25 000 000 (614 725 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 500 000 000 Kč
  • Čistý obrat do EUR 50 000 000 (1 229 450 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 1 000 000 000 Kč

Malá skupina:

  • Bilanční suma do EUR 5 000 000 (122 945 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 100 000 000 Kč
  • Čistý obrat do EUR 10 000 000 (245 890 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 200 000 000 Kč

Novela směrnice obsahuje opci pro členský stát nastavit tyto limity na vyšší úrovni, které však nesmí přesáhnout EUR 7 500 000 (184 417 500 Kč) pro bilanční sumu a EUR 15 000 000 (368 835 000 Kč) pro čistý obrat.

Střední skupina:

  • Bilanční suma do EUR 25 000 000 (614 725 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 500 000 000 Kč
  • Čistý obrat do EUR 50 000 000 (1 229 450 000 Kč); stávající limit v ZoÚ 1 000 000 000 Kč

Důvodem Novely směrnice je dle Evropské komise zohlednění inflace v eurozóně a celé Evropské unii v letech 2013–2023. Hodnota inflace za toto období v eurozóně je 24,3 %, v celé EU pak 27,2 %.

Novela směrnice dává členským zemím povinnost ji transponovat do 12 měsíců od zveřejnění ve věstníku Evropské unie, nicméně je povinností členského státu zajistit, aby se upravené limity vztahovaly již na účetní období začínající 1. ledna 2024 nebo později. Členské státy mohou povolit dřívější aplikaci (od 1. ledna 2023).

Vzhledem k povinnosti transpozice očekáváme, že vysoce pravděpodobně dojde k novelizaci ještě stávajícího zákona o účetnictví a zároveň bude obdobně upraven i návrh nového zákona o účetnictví.


[1] Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2023/2775 ze dne 17. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o úpravy kritérií velikosti pro mikropodniky a malé, střední a velké podniky nebo skupiny. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023L2775&qid=1704319444866

[2] Směnný kurz vůči euru vyhlášený v Úředním věstníku EU k 22.12.2023.

Autor