DomůHugo & SallyTestování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 2

Testování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 2

Vnitřní kontrolní systém

Dalším logickým krokem je porozumění klíčovým procesům a posouzení nastavení a zavedení kontrol v oblasti ocenění hotových výrobků. Četl jsi jejich směrnici?

Ano. Myslím, že je dostatečně podrobná. Její aktuálnost jsem si ověřil i dotazy v účtárně. Bez ní bych nepochopil přípravu kalkulace a metodu alokace nepřímých nákladů.

Směrnice je jedním z dokumentů používaných při identifikaci možných rizik materiální nesprávnosti. Pokud by již z jejího znění vyplývalo, že kalkulace není nastavena správně, např. nevhodně zvolená alokační základna, pak je to signál o možné existenci materiální nesprávnosti v ocenění. Zkontroloval jsi, že kalkulace jsou připraveny v souladu se směrnicí?

Jasně, na vybraném vzorku, jak jsi říkal.

A co máme ke kontrolám? Při popisu procesu účtování hotových výrobků jsme identifikovali několik kontrol. jak dopadlo posouzení jejich nastavení a zavedení?

Pouze dvě kontroly jsme vyhodnotili jako klíčové pro audit. Zaprvé kontrola analýzy odchylek mezi skutečnou výrobou a plánem připravená controllingem prováděná finančním manažerem při měsíčních uzávěrkách a zadruhé zpětná kontrola výpisů změn v kalkulacích v systému, kterou provádí z důvodu odhalení případných neautorizovaných změn interních kalkulací. Z předauditu máme výsledky posouzení jejich nastavení. V nastavení těchto kontrol jsme neidentifikovali nedostatky.

Karel Charvát
Karel Charvát
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR