DomůUdálostiSetkání zástupců MF ČR, RVDA a KA ČR ohledně zkouškového systému KA...

Setkání zástupců MF ČR, RVDA a KA ČR ohledně zkouškového systému KA ČR

Dne 7. prosince 2023 se v prostorách Komory auditorů ČR uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva financí ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR. Předmětem jednání bylo nejprve informovat dohledové orgány KA ČR o změnách ve zkouškovém systému, které byly postupně zaváděny v průběhu let 2022 a 2023. Projednávané otázky se týkaly především toho, jak KA ČR dodržuje procesní postupy v rámci organizování dílčích částí auditorské zkoušky, které jsou dány zákonem o auditorech a ostatními relevantními vnitřními předpisy KA ČR. Zástupci MF ČR i RVDA konstatovali, že v této oblasti neshledali žádná pochybení, která by byla v rozporu s legislativními normami.

Významná část jednání byla dále věnována představení nové koncepce zkouškového systému, který KA ČR začala intenzivně připravovat. Cílem této reformy by mělo být především snížení počtu dílčích částí auditorské zkoušky, vzájemné propojení jednotlivých obsahových oblastí auditorské zkoušky, které jsou vymezeny zákonem o auditorech, a v souvislosti s tím mnohem více zaměřit obsah vzdělávacích kurzů na klíčové znalosti a dovednosti uchazečů o auditorskou zkoušku ve vztahu k potřebám auditorské profese.

Dalším bodem jednání byla implementace novely zákona o účetnictví a zákona o auditorech, která se týká předkládání zpráv o udržitelnosti a jejich auditu. KA ČR informovala MF ČR a RVDA o vyhlášení prioritního vzdělávacího tématu v rámci KPV, začlenění ESG do vzdělávacího systému a přípravě školení na toto téma.

Na závěr se všichni účastníci setkání shodli na tom, že jednání v tomto formátu by se měla opakovat v pravidelných intervalech, neboť přispívají k průběžné informovanosti dohledových orgánů KA ČR o připravovaných změnách, a to nejen v oblasti zkouškového systému.

Autor