DomůAktualityAuditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Chtěli bychom upozornit, že auditoři, kteří budou ověřovat zprávy o udržitelnosti vyhotovené za rok 2024 a následující, musí být určeni řádným způsobem v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“).

Ustanovení § 17 odst. 6 ZoA stanoví povinnost určit auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti stejným způsobem, jako je to v případě povinného auditu účetní závěrky.

Pokud má účetní jednotka povinnost mít zprávu o udržitelnosti nebo konsolidovanou zprávu o udržitelnosti ověřenu auditorem, určí dle ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 6 ZoA auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán (nejčastěji valná hromada). Další navazující ustanovení § 17 odst. 2 až odst. 4 ZoA týkající se určení auditora se pro ověření zprávy o udržitelnosti použijí obdobně. Pouze s takto řádně určeným auditorem je možné v souladu s § 17 odst. 5 ZoA uzavřít smlouvu o ověření zprávy o udržitelnosti.

Upozorňujeme, že nejvyšší orgán účetní jednotky musí určit auditora jak pro povinný audit účetní závěrky, tak i pro ověření zprávy o udržitelnosti. V případě víceletých zakázek tedy nestačí dosavadní určení auditora pro povinný audit účetní závěrky nejvyšším orgánem a je třeba stejným způsobem určit auditora i pro ověření zprávy o udržitelnosti.

Nejvyšší orgán může určit auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti ještě před tím, než statutární auditor získá dodatek k oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti (ESG). To platí obdobně i pro jiné zákonné způsoby určení auditora. Auditor však může přijmout zakázku (tj. podepsat smlouvu o ověření zprávy o udržitelnosti) až po získání tohoto oprávnění.

Auditoři účetních jednotek, jež byli vybráni na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se musí ujistit, zda proběhlé zadávací řízení pokrývá i ověřování zpráv o udržitelnosti či zda je potřeba zadat novou veřejnou zakázku.

Autor