DomůAktualityNovely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 199 byla 14. prosince 2023 zveřejněna vyhláška č. 443/2023 Sb.[1] novelizující prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.[2], č. 501/2002 Sb.[3], č. 502/2002 Sb.[4] a č. 504/2002 Sb.[5], která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2024. Novela vyhlášek přináší zejména změny vyvolané novelou zákona o účetnictví[6], o jejímž obsahu jsme vás informovali v časopise Auditor č. 7/2023[7].

Novela vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb.

  • Zpřesňuje určení čistého obratu jako výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky, a nepřihlíží se k tomu, v jaké položce výkazu zisku a ztráty je výnos vykazován.[8]
  • Doplňuje další požadavky na zveřejnění v příloze v účetní závěrce při změně měny účetnictví.
  • Doplňuje požadavek na vykázání v příloze v účetní závěrce s uvedením důvodu a popisu případného rozdílu výše základního kapitálu uvedeném ve veřejném rejstříku a v rozvaze.
  • Doplňuje požadavky na vykazování dalších informací v příloze v účetní závěrce u poplatníka dorovnávací daně, který účtuje o odložené dani.
  • Uvádí způsob určení funkční měny na základě kritérií dle mezinárodních účetních standardů.
  • Stanoví postup při změně měny účetnictví a souvisejících přepočtů a kurzových rozdílů.

Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 500/2002, č. 501/2002 a č. 502/2002 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Ustanovení o čistém obratu se pro účely posouzení jeho výše za účetní období započatá přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nepoužije. Ustanovení týkající se jednak uvádění přepočtových kurzů při změně měny účetnictví a jednak rozdílu mezi výší základního kapitálu ve veřejném rejstříku a v rozvaze se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Dále přechodná ustanovení doplňují požadavek pro účetní jednotky účtující o odložené dani, které nejsou poplatníkem dorovnávací daně a očekávají, že se jím v bezprostředně následujícím období stanou, na zveřejnění této informace v příloze v účetní závěrce včetně popisu a vyčíslení předpokládaných dopadů dorovnávací daně na účetní jednotku.

Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb.

  • Doplňuje další požadavky na zveřejnění v příloze v účetní závěrce při změně měny účetnictví.
  • Doplňuje požadavek na vykázání v příloze v účetní závěrce s uvedením důvodu a popisu případného rozdílu výše vlastního jmění uvedeném ve veřejném rejstříku a v rozvaze.
  • Uvádí způsob určení funkční měny na základě kritérií dle mezinárodních účetních standardů.
  • Stanoví postup při změně měny účetnictví a souvisejících přepočtů a kurzových rozdílů.

Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 504/2002 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Ustanovení týkající se jednak uvádění přepočtových kurzů při změně měny účetnictví a jednak rozdílu mezi výší vlastního jmění ve veřejném rejstříku a v rozvaze se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Novela Českých účetních standardů

Na výše uvedené změny prováděcích vyhlášek navazují také změny souvisejících Českých účetních standardů, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji 17/2023 vydaném Ministerstvem financí 21. prosince 2023. Tyto změny se však týkají pouze úpravy terminologie používané v souvislosti se zavedením měny účetnictví a funkční měny a také úpravy jiného výsledku hospodaření.


[1] Znění právního předpisu je dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=443&r=2023

[2] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“).

[3] Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2002 Sb.“).

[4] Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 502/2002 Sb.“).

[5] Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.“).

[6] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, účinným od 1. ledna 2024.

[7] Článek „Novela zákona o účetnictví a zákona o auditorech“ je dostupný i na: https://www.kacr.cz/file/7433/auditor-7-2023.pdf

[8] V případě účetní jednotky, která je bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, systémově významným obchodníkem nebo jejich zahraniční obdobou, pojišťovnou nebo zajišťovnou se toto ustanovení nepoužije.

Autor