DomůAktualityProč kandidovat do Výkonného výboru KA ČR

Proč kandidovat do Výkonného výboru KA ČR

Uplynuly dva roky od posledního sněmu a opět se nacházíme v roce, ve kterém bude sněm volit polovinu Výkonného výboru Komory auditorů ČR. Pokusím se popsat, co se od člena výkonného výboru očekává a proč byste měli kandidovat, a motivovat vás k tomu, abyste se podíleli na správě a řízení profese.

Výkonný výbor Komory auditorů ČR je její nejvyšší výkonný orgán, který řídí a spravuje auditorskou profesi v ČR. Členy výkonného výboru volí auditoři na sněmu auditorů tajnou volbou z nominovaných kandidátů. Výkonný výbor má 14 členů, přičemž je jednou za dva roky volena vždy jen jedna polovina, aby byla zachována stabilita a kontinuita vedení auditorské profese. Výkonný výbor vždy po zvolení své poloviny volí tříčlenné prezidium (prezidenta a dva viceprezidenty). Samosprávné řízení auditorské profese, a tedy i výkonného výboru a dalších orgánů komory, je pod dohledem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Po tomto krátkém úvodu bych se chtěl zaměřit na to, co je vlastní náplní práce člena výkonného výboru:

  • Výkonný výbor se schází jednou měsíčně, prezenčně, zpravidla v pondělí v zasedací místnosti Komory auditorů ČR v Opletalově ulici v Praze. Obvykle o jeden týden dříve zasedá prezidium, které projednává operativní záležitosti, které jsou v jeho kompetenci, a rozhoduje o programu následujícího zasedání výkonného výboru, včetně podkladových materiálů, které jsou distribuovány elektronicky všem členům výkonného výboru.
  • Jádro činnosti Komory auditorů je v jejích odborných výborech. Odborný výbor řídí vždy jeden člen výkonného výboru, který navrhuje členy svého výboru a je zárukou přenosu informací mezi výkonným výborem a odborným výborem a také opačným směrem. Bylo by dobré, kdybyste každý z vás, kdo uvažujete o své nominaci do výkonného výboru, již předem uvažovali o tom, jaká práce by vás z odborného hlediska zajímala a o předsednictví jakého výboru byste se ucházeli. Práce v odborných výborech je čestná a výbory se scházejí dle potřeby zpravidla jednou měsíčně.
  • Neoddělitelnou částí práce člena výkonného výboru je také jménem komory komunikovat s nejrůznějšími institucemi a organizacemi mimo komoru auditorů, kterých se činnost komory, resp. daného odborného výboru týká. Často mezi tyto orgány patří Rada pro veřejný dohled nad auditem, ministerstva, Česká národní banka, policie, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad apod. Pokud je to třeba, má odborný výbor pro svou práci podporu zaměstnanců úřadu komory.
  • Výkonný výbor není určen jen pro vnitřní řízení komory, ale reprezentuje auditorskou profesi také navenek. Proto se od člena výkonného výboru očekává, že bude schopen a ochoten účastnit se veřejných akcí, konferencí, seminářů, vystupovat na nich a prezentovat názory a stanoviska komory auditorů a auditorské obce. K této veřejné prezentaci patří také články v časopisech komory, příspěvky na web nebo na sociální sítě komory. Samostatnou částí práce je také účast na setkáních s auditory, ať již v Praze, nebo v regionech, které jsou pro vedení komory důležitou zpětnou vazbou od jejích členů.
  • Komora auditorů je členem mezinárodních organizací (IFAC, Accountancy Europe) a z našeho členství v těchto organizacích vyplývají nejen členské povinnosti, ale také práva podílet se na činnosti těchto organizací, využívat jejich informačních zdrojů apod. Proto se od člena výkonného výboru očekává schopnost pracovat s cizojazyčnými materiály od těchto organizací, případně se účastnit některých jednání se zástupci těchto organizací, ať již v Praze, nebo v zahraničí. Jazyková vybavenost člena výkonného výboru se předpokládá také s ohledem na jednání se zahraničními návštěvami, které na komoru přijíždějí, a s ohledem na spolupráci s jinými komorami auditorů, zejména zemí V4.
  • V neposlední řadě bych chtěl zmínit skutečnost, že úkolem člena výkonného výboru není jen „schůzovat“, ale zejména rozhodovat. Výkonný výbor má řadu zásadních pravomocí, které mu dává platný zákon o auditorech a kterých se nemůže zříci. Jsou to například rozhodování o vnitřních předpisech komory o zkouškovém systému a systému kontinuálního profesního vzdělávání. Z uvedeného důvodu vyžaduje členství ve výkonném výboru také nezbytnou odbornost a určité morálně volní vlastnosti, pevnost názoru a osobní integritu, která taková rozhodování předpokládají.

Když se nyní dívám na požadavky sepsané ve výše uvedených bodech, bojím se, že se má snaha o to, podpořit váš zájem o nominaci do výkonného výboru, mine svým motivačním účinkem.

Proto bych vás chtěl ubezpečit, že práce ve výkonném výboru je zajímavá, různorodá a tvůrčí. Osobně si myslím, že je samozřejmým vyústěním práce každého auditora, který chce být součástí profese a podílet se aktivně na jejím řízení. Budete se setkávat s dalšími členy výkonného výboru, kteří vás obohatí svými zkušenostmi a odbornými znalostmi, a budete mít nejčerstvější informace o dění v oblasti auditu a jeho budoucího směřování, což je zkušenost, která přispěje k vašemu osobnímu rozvoji a kterou není možné získat jiným způsobem. Budu rád za celý stávající výkonný výbor, pokud se rozhodnete ke své kandidatuře a těším se na spolupráci s vámi, pokud budete zvoleni.

Autor