DomůAktualityCo obnáší práce ve Výkonném výboru Komory auditorů ČR

Co obnáší práce ve Výkonném výboru Komory auditorů ČR

Letošním listopadovým volbám členů a náhradníků volených orgánů komory předchází neméně důležité stadium, v němž se budou v úřadu komory do konce března shromažďovat návrhy na kandidáty. Je tedy namístě přiblížit ve stručnosti rozsah a povahu činností, které se na členy orgánů komory vztahují. Přestože nejsou níže uvedené popisy úplné, tak ti, kdo uvažují o kandidatuře, budou mít konkrétnější představu o tom, co se od nich po zvolení očekává.

Každý výbor, komise a redakční rada mají na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a odborně spolupracuje. Práce ve volených orgánech je čestná a jejich členové obdrží paušální náhradu za ztrátu času vynaloženého v souvislosti s plněním povinností.

Mezi činnosti členů výkonného výboru patří:

 • zvolit na prvním zasedání po skončení volebního sněmu ze svých řad prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenta komory,
 • aktivně se účastnit zasedání výkonného výboru (VV), které se koná zpravidla jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin),
 • rozhodovat podle správního řádu o věcech svěřených komoře zákonem o auditorech, obvykle na návrh příslušného výboru, a to zejména výboru pro správu profese a výboru pro auditorské zkoušky,
 • stát se předsedou nebo místopředsedou jednoho z pomocných orgánů komory, tj. výborů, podvýborů nebo redakční rady, a informovat průběžně VV o činnosti tohoto orgánu,
 • svolávat a řídit jednání příslušného výboru nebo redakční rady, které se koná zpravidla jednou měsíčně, a schvalovat program jednání,
 • zvládat práci s odborným textem v angličtině, který vydává AE nebo IFAC, ve funkci člena nebo předsedy odborného výboru,
 • sledovat vývoj odborné problematiky, kterou se daný výbor zabývá,
 • připravovat stanoviska nebo připomínky k návrhům, podílet se na zprávách pro AE a IFAC, které jsou zpravidla dodávány formou dotazníků v angličtině,
 • sledovat novely zákona o auditorech a aktualizace správního řádu, podle kterého VV, resp. komora ze zákona rozhoduje,
 • podílet se na projednávání uvažovaných změn a úprav vnitřních předpisů komory, které se předkládají sněmu ke schválení (např. statut, volební řád sněmu, zkušební řád),
 • podílet se na přípravě a projednávání směrnic, které se nepředkládají sněmu a které schvaluje prezident komory (zásady hospodaření komory, pracovní řád, mzdový předpis, směrnice pro poskytování cestovních náhrad, oběh účetních dokladů, zásady pro vyřizování korespondence atd.),
 • podílet se na přípravě sněmu, na jednání se zahraničními organizacemi a na organizování konferencí a dalších aktivit komory,
 • připravovat zásadní strategii činnosti komory na následující období a vyhodnocovat předchozí období,
 • připravovat návrh rozpočtu komory na následující období, obvykle dílčí části pro konkrétní výbor či střediska,
 • svolávat sněm a podílet se na přípravě zprávy o činnosti VV pro sněm,
 • účastnit se odborných školení, zejména ke správnímu řádu a k zákonu o auditorech.

Autor