DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 3

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 3

Finální audit – shrnutí testovací strategie

Začínáme s finálním auditem. Test správnosti účetních zápisů, který reaguje na riziko obcházení kontrol vedením, může být časově náročný. Chtěla bych, abychom jej nenechávali až na konec auditu. Mohli bychom mít problém práci včas dokončit.

Počítáme s tím, že se testování účetních zápisů budeme věnovat hned od začátku finálního auditu.

Dobře. Jaké jsme si zvolili charakteristiky podezřelých zápisů, na které se budeme zaměřovat? Je třeba si uvědomit, že vhodné charakteristiky podezřelých zápisů nejsou ve všech společnostech stejné. Liší se například v závislosti na předmětu podnikání nebo na motivaci vytvářené klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) vedení dané společnosti.

Ano, to si uvědomujeme. Náš klient je výrobní společnost. Jejími zákazníky jsou firmy, čerpá významné bankovní úvěry a pro financující banky připravuje čtvrtletně účetní závěrku. S ohledem na potřebu sestavení účetních výkazů na čtvrtletní bázi pro banky jsme se rozhodli pro celé účetní období.

Dobře, to jsou relevantní vstupní informace. Jaké zápisy tedy plánujeme testovat?

V našem případě budeme vybírat účetní zápisy, kdy výnos nebude účtován proti pohledávce. Dále případné snížení nákladů, tj. náklad na straně Dal, s výjimkou zúčtování rezerv a opravných položek. V obou případech se tímto testováním zaměříme na riziko nadhodnocení hospodářského výsledku.

Vzhledem k tomu, že zákazníky společnosti jsou firmy, nepředpokládáme hotovostní platby. Navrhuji testovat významné platby v hotovosti.

Souhlasím. Ještě se zaměříme na uživatele, kteří prováděli účetní zápisy. V tomto případě by podezřelé zápisy pro testování byly takové, které by přímo prováděl některý ze členů vedení společnosti.

Souhlasím. S ohledem na předmět podnikání, způsob financování a nastavení bankovních kovenantů našeho klienta reagují tyto charakteristiky účetních zápisů dobře na riziko související s obcházením kontrol vedením.

Petr Mališ
Petr Mališ
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR