DomůNa pomocESRS E5 Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

ESRS E5 Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

ESRS E5 týkající se využívání zdrojů a oběhového hospodářství je dalším z Evropských standardů pro podávání zpráv (prohlášení) o udržitelnosti (ESRS). Jeho cílem je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků, a to jak z hlediska dopadů pozitivních, tak i negativních.

Obsah standardu

ESRS E5 se zaměřuje na následující oblasti.

Přísun zdrojů:

  • Podniky musí zveřejňovat informace o využívání zdrojů, včetně surovin, energie a dalších materiálů.
  • Tato část zahrnuje také oblasti jako těžba, zpracování a distribuce surovin.

Odsun zdrojů:

  • Standard se zabývá také dopadem podniků na životní prostředí v souvislosti s produkty a službami.
  • Podniky musí zveřejňovat informace o výrobě a spotřebě, ale také například o životnosti a recyklovatelnosti produktů.

Odpady:

  • ESRS E5 klade důraz na odpady a nakládání s nimi.
  • Podniky musí zveřejňovat informace o množství a druhu odpadů, které produkují, a o opatřeních na jejich minimalizaci.

Cíle a opatření

Standard dále požaduje, aby podniky zveřejňovaly informace o svých cílech a plánech na snižování svých negativních dopadů týkajících se využívání zdrojů. Tyto informace zahrnují například cíle pro snižování spotřeby surovin, energetické účinnosti a další relevantní ukazatele.

Použití standardu

Použití standardu ESRS E5 je podmíněno vyhodnocením dvojí významnosti (materiality). Pokud podnik dokáže zdůvodnit, že žádná z výše uvedených oblastí pro něj není významná a neidentifikoval ani další možné významné dopady, rizika a příležitosti, týkající se oběhové ekonomiky, nemusí se požadavky standardu řídit a informace požadované tímto standardem ve své zprávě (prohlášení) o udržitelnosti zveřejnit.

Naopak, pokud je dopad na zdroje pro podnik a/nebo jeho hodnotový řetězec významný, musí ke každému identifikovanému materiálnímu tématu uvést:

  • politiky a zodpovědnosti,
  • konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle,
  • měřitelné ukazatele,
  • finanční prostředky vyhrazené pro dané téma.

Závěr

ESRS E5 je důležitým krokem k dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti a povede k větší transparentnosti a odpovědnosti podniků za jejich environmentální dopady.

Autor