DomůNa pomocESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadu podniků na vodní a mořské zdroje. Cílem standardu je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků a usnadnit tak investorům a dalším uživatelům zprávy (prohlášení) o udržitelnosti vyhodnocení environmentálního profilu podniku.

Cíl standardu

Standard ESRS E3 má za cíl poskytnout uživatelům zprávy (prohlášení) o udržitelnosti komplexní informace o tom, jak podnik ovlivňuje vodní a mořské zdroje, a to jak z hlediska pozitivních, tak i negativních dopadů.

Obsah standardu

Standard ESRS E3 se zaměřuje na následující oblasti:

  • Voda: Podniky musí zveřejňovat informace o spotřebě vody, odběrech a vypouštění vody a další relevantní aspekty.
  • Mořské zdroje: Standard se zabývá i dopadem podniků na mořské zdroje, včetně rybolovu a chovu ryb. Podniky musí zveřejňovat informace o typech a množství mořských zdrojů, které používají, jakož i o rizicích, která představují pro mořské prostředí.
  • Cíle a opatření: Standard dále požaduje, aby podniky zveřejňovaly informace o svých cílech a plánech na snižování dopadu na vodní a mořské zdroje. Tyto informace zahrnují cíle pro snižování spotřeby vody, odběry a vypouštění vody a další relevantní ukazatele.

Použití standardu

Použití standardu ESRS E3 je podmíněno vyhodnocením dvojí významnosti (materiality) tak, jak je popsána ve standardu ESRS 1. Pokud podnik dokáže zdůvodnit, že žádná z výše uvedených oblastí pro něj není významná (materiální) a neidentifikoval ani další možné významné dopady, rizika a příležitosti týkající se vodních a mořských zdrojů, nemusí se požadavky standardu řídit a informace požadované tímto standardem ve své zprávě (prohlášení) o udržitelnosti zveřejnit.

Naopak, pokud je dopad na vodní a mořské zdroje pro podnik a/nebo jeho hodnotový řetězec významný, musí ke každému identifikovanému významnému tématu uvést:

  • politiky a zodpovědnosti,
  • konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle,
  • měřitelné ukazatele,
  • finanční prostředky vyhrazené pro dané téma.

Dodatek A: Požadavky na uplatňování

Dodatek ke standardu je jeho nedílnou součástí a obsahuje podrobné pokyny pro implementaci standardu ESRS E3. Dodatek mimo jiné uvádí definice relevantních pojmů, metodiky pro výpočet ukazatelů a příklady osvědčených postupů.

Závěr

ESRS E3 je důležitým krokem k dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti a bude mít významný dopad na podniky nejen v Evropě. Podniky budou muset shromažďovat a analyzovat více dat o svém dopadu na vodní a mořské zdroje a zveřejňovat tyto informace transparentním a srovnatelným způsobem. To povede k větší transparentnosti a odpovědnosti podniků za jejich environmentální dopady.

Authors

  • členka Podvýboru pro ESG KA ČR

  • projektová manažerka zabývající se ESG agendou v oddělení Audit & Assurance Deloitte Česká republika a Slovensko