DomůNa pomocESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadech podniků na suchozemská, sladkovodní a mořská stanoviště, ekosystémy a populace souvisejících druhů živočichů a rostlin, včetně různorodosti v rámci druhů, mezi druhy a ekosystémy. Cílem standardu je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků a usnadnit tak investorům a dalším uživatelům zprávy (prohlášení) o udržitelnosti vyhodnocení environmentálního profilu podniku.

Cíl standardu

Standard ESRS E4 má za cíl poskytnout uživatelům zprávy (prohlášení) o udržitelnosti komplexní informace o tom, jak podnik ovlivňuje biologickou rozmanitost a ekosystémy, a to jak z hlediska pozitivních, tak i negativních dopadů.

Obsah standardu

Hlavními přímými faktory ovlivňujícími biologickou rozmanitost a změnu ekosystémů jsou změna klimatu, znečištění, změna využívání půdy, změna využívání sladké vodya moře, přímé využívání organismů a invazní nepůvodní druhy. Standard se zaměřuje na tyto hlavní faktory, s výjimkou změny klimatu a znečištění, které jsou zahrnuty ve standardu ESRS E1, resp. ESRS E2.

Požadavky na zveřejňování informací jsou rozdělené do třech základních kapitol:

Strategie: V rámci této části podnik zveřejní svůj plán přechodu, tj. jakým způsobem jeho dopady na biologickou rozmanitost a ekosystémy, závislosti, rizika a příležitosti vznikají a vyvolávají přizpůsobení jeho strategie a obchodního modelu, a rovněž zveřejní vzájemný vztah dopadů, rizik a příležitostí se strategií a obchodním modelem.

Řízení dopadů, rizik a příležitostí: V této části podnik popíše postup vyhodnocení dvojí významnosti, popíše přijaté politiky týkající se biologické rozmanitosti a ekosystémů a svá konkrétní opatření a zdroje přidělené na jejich provádění.

Ukazatele a cíle: Zde podnik popíše, jaké cíle si stanovil v souvislosti s danou tématikou a jaké ukazatele zveřejňuje. Pokud podnik například identifikoval místa, která se nacházejí v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti a která negativně ovlivňuje, zveřejní počet a rozlohu (v hektarech) míst, která vlastní, pronajímá nebo spravuje v těchto chráněných oblastech nebo klíčových oblastech biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti.

Použití standardu

Použití standardu ESRS E4 je podmíněno vyhodnocením dvojí významnosti (materiality). Pokud podnik vyhodnotí, že žádná z výše uvedených oblastí, které standard pokrývá, pro něj není významná, a neidentifikoval ani další možné významné dopady, rizika a příležitosti týkající se biologické rozmanitosti a ekosystémů, nemusí se požadavky standardu řídit a informace požadované tímto standardem ve své zprávě (prohlášení) o udržitelnosti zveřejnit.

Naopak pokud je dopad na biologickou rozmanitost a ekosystémy pro podnik a/nebo jeho hodnotový řetězec významný, musí ke každému identifikovanému významnému tématu uvést:

  • politiky a zodpovědnosti,
  • konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle,
  • měřitelné ukazatele,
  • finanční prostředky vyhrazené pro opatření.

Dodatek A: Požadavky na uplatňování:

Dodatek ke standardu je jeho nedílnou součástí a obsahuje podrobné pokyny pro implementaci standardu ESRS E4. Dodatek mimo jiné uvádí definice relevantních pojmů, metodiky pro výpočet ukazatelů a příklady osvědčených postupů.

Závěr

Standard ESRS E4 je důležitým krokem k dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti a bude mít významný dopad na podniky nejen v Evropě. Podniky budou muset shromažďovat a analyzovat více dat o svém dopadu na biologickou rozmanitost a ekosystémy a zveřejňovat tyto informace transparentním a srovnatelným způsobem. To následně povede k větší odpovědnosti podniků za jejich environmentální dopady.

Authors

  • členka Podvýboru pro ESG KA ČR

  • projektová manažerka zabývající se ESG agendou v oddělení Audit & Assurance Deloitte Česká republika a Slovensko