DomůÚvodníkPodpora auditorů v oblasti AML a etiky

Podpora auditorů v oblasti AML a etiky

Podvýbor pro AML a etiku (VAE) byl zřízený při výboru pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) a, jak jeho název napovídá, specializuje se na požadavky, které na naši auditorskou profesi klade zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zkráceně AML) a v neposlední řadě pak etický kodex auditora, který je celosvětově uznávanou etickou normou a fundamentem pro výkon auditorské profese.

Smyslem činnosti VAE je připravit pro auditory vhodné metodické pomůcky a školení pro usnadnění práce auditora a zároveň napomoci v omezení rizik, kterým auditoři v těchto oblastech čelí. V tomto roce se soustředíme na přípravu e-learningu v oblasti etiky a nezávislosti pro malé a střední auditory, který, pevně věříme, bude praktický a užitečný.

V lednu byl publikován český překlad Etického kodexu (verze 2023), který přináší harmonizační úpravy související s řízením kvality, které byly vydané v důsledku dokončení a zveřejnění Mezinárodních standardů pro řízení kvality (ISQM). Dále pak revize ustanovení týkajících se definice týmu provádějícího zakázku a auditů skupiny. Tyto revize vyplývají ze změny definice „týmu provádějícího zakázku“ v Mezinárodních standardech pro audit (ISA) a v Mezinárodních standardech pro řízení kvality (ISQM) vydávaných IAASB. Pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2023 nebo později již nebude platit ustanovení odstavce R540.20, které se týká dlouhodobých vazeb pracovníků firmy s auditním klientem. Tento Etický kodex ve svém závěru obsahuje také změny, které budou účinné až od 15. prosince 2024, jedná se například o revidovanou definici subjektu veřejného zájmu, změny definice termínu „klient auditu“ a „klient auditu skupiny“ a změny týkající se technologií.

Zpracováváme rovněž připomínky k návrhům etických standardů vydávaných Radou pro mezinárodní etické standardy účetních, nejnověji například k návrhu Mezinárodních etických standardů pro ověřování udržitelnosti (IESSA).

Obdobně jako ostatní odborné výbory i VAE odpovídá na dotazy auditorů. S ohledem na naše zaměření se jedná nejčastěji o interpretaci požadavků vyplývajících z AML, zejména pak v oblasti týkající se sankcí.

V souvislosti s nadcházejícím šestým kolem vzájemného hodnocení ze strany Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy čeká VAE příprava na tuto důležitou událost.  

Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům z ostatních výborů, těším se na další spolupráci a přeji si, aby práce podvýboru byla přínosem pro všechny z vás.

Autor