Zdeněk Grygar

Komora již má auditory oprávněné ověřovat zprávy o udržitelnosti

Mezi činnosti výboru pro správu profese (VSP) patří především vedení rejstříku auditorů, auditorských společností a asistentů auditora včetně vyřizování všech záležitostí spojených se členstvím, mlčenlivostí, způsobem provádění auditorské činnosti, pojištěním a dalších správně-profesních činností. Konec roku 2023 a počátek letošního roku byly ve znamení nové agendy týkající se posuzování požadavků na vydávání oprávnění auditorům k ověřování zpráv o udržitelnosti. Zákonem č. 349/2023 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2024 novelizován zákon o auditorech. Předmětem této novely bylo zejména doplnění předmětu auditorské činnosti o ověřování zpráv o udržitelnosti (§ 2 písm. c) a promítnutí této činnosti do ostatních ustanovení tohoto zákona. VSP...
Více...

Auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Chtěli bychom upozornit, že auditoři, kteří budou ověřovat zprávy o udržitelnosti vyhotovené za rok 2024 a následující, musí být určeni řádným způsobem v souladu s...

Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku přinesla mimo jiné i změnu...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 18. března 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Vnitřního předpisu pro KPV, které budou dále projednány ve volených orgánech...

Ze zasedání volební komise KA ČR

K 31. březnu, tedy termínu pro navrhování kandidátů do volených orgánu, obdržela volební komise 11 kandidatur do dozorčí komise, čtyři kandidatury do kárné komise a...

Termín pro nominace kandidátů do volených orgánů KA ČR prodloužen do 26. května

Možnost podávat kandidaturu do výkonného výboru, dozorčí, kárné a volební komise KA ČR byla rozhodnutím volební komise prodloužena do 26. května. Letošní sněm bude...

Z odborných výborů KA ČR

VSME, VMA, PESG, VRRP, VAZ, VÚV

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce 1975 a nyní, po více než 50 letech, přichází nový...

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o...

Série videí o navrhovaných změnách ISA 240

IAASB zveřejnila na webových stránkách v souvislosti návrhem revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky sérii videí...

Webinář o používání LCE v Evropě

Accountacy Europe, EFAA for SMEs a IFAC pořádají 18. dubna 2024 webinář Roadmaps to using the IAASB’s ISA for LCE in Europe, jehož cílem...

IAASB představila ve webináři standard LCE

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář An Introduction to the ISA for LCE, jehož cílem bylo seznámit účastníky s novým mezinárodním auditorským standardem pro...

Shrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách stručný materiál Summary of Prohibitions in the IESBA Code Applicable to Audits of Public Interest Entities, který shrnuje...

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce 1975 a nyní, po více než 50 letech, přichází nový...

Akceptace prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 1

Prvoroční zakázka přezkoumání hospodaření a její rizika

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 2

Požadavky etického kodexu v kontextu vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 3

Vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

IT v auditu 4

IT v auditu 3

IT v auditu 2

IT v auditu 1