Carolyn Břečťanová

Podpora auditorů v oblasti AML a etiky

Podvýbor pro AML a etiku (VAE) byl zřízený při výboru pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) a, jak jeho název napovídá, specializuje se na požadavky, které na naši auditorskou profesi klade zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zkráceně AML) a v neposlední řadě pak etický kodex auditora, který je celosvětově uznávanou etickou normou a fundamentem pro výkon auditorské profese. Smyslem činnosti VAE je připravit pro auditory vhodné metodické pomůcky a školení pro usnadnění práce auditora a zároveň napomoci v omezení rizik, kterým auditoři v těchto oblastech čelí. V tomto roce se soustředíme na přípravu e-learningu v...
Více...

Požadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG)

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách KA ČR (www.kacr.cz) oprávnění k provádění ověřování zpráv o udržitelnosti (oprávnění...

Nominace do volených orgánů KA ČR se uzavírají již 31. března, pošlete svůj návrh včas

XXIX. sněm KA ČR, který se bude konat 11. listopadu 2024, bude volit členy všech volených orgánů KA ČR. Volební komise stanovila termín 31....

ESG na webu KA ČR

Rádi bychom vám připomněli, že základní informace, ale taktéž přehled legislativy věnující se problematice ESG najdete v sekci Metodika – Metodické pomůcky – ESG.  Evropská směrnice...

ČNB upozorňuje na výsledky kontrol výročních zpráv investičních společností a fondů

Česká národní banka (ČNB) zaslala Komoře auditorů ČR dopis se souhrnem opakujících se nedostatků identifikovaných v souvislosti s kontrolou výročních zpráv investičních společností a...

Noví auditoři složili v únoru slib

Dne 19. února 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů...

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – aktualizace vzoru zprávy

Evropská komise se rozhodla znovu zásadně revidovat svá pravidla pro ověření výdajů vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (tzv. Certificate on the Financial Statement,...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 19. února 2024 a schválil: plán činnosti a složení odborných metodických výborů na rok 2024, doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, plán...

Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Komora auditorů zveřejnila na webových stránkách překlad druhého dílu z třídílné série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách. Cílem této série je poskytnout...

Co obnáší práce ve Výkonném výboru Komory auditorů ČR

Letošním listopadovým volbám členů a náhradníků volených orgánů komory předchází neméně důležité stadium, v němž se budou v úřadu komory do konce března shromažďovat návrhy...

Proč kandidovat do Výkonného výboru KA ČR

Uplynuly dva roky od posledního sněmu a opět se nacházíme v roce, ve kterém bude sněm volit polovinu Výkonného výboru Komory auditorů ČR. Pokusím...

Co obnáší práce v Dozorčí komisi Komory auditorů ČR

Výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise mají na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a odborně s nimi...

ESRS E2 Znečištění

ESRS E2 Znečištění je dalším z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti. Stanovuje požadavky na zveřejňování informací o znečišťování ovzduší, vody a půdy,...

Konference IFRS v Londýně

IFRS Foundation již otevřela registraci na svou každoroční konferenci, která se uskuteční letos ve dnech 24.–25. června 2024 v prestižním prostředí hotelu Leonardo Royal...

46. ročník kongresu Evropské účetní asociace

Evropská asociace účetních s radostí zve všechny zájemce na 46. výroční kongres, který se bude konat od 15. do 17. května 2024 v Bukurešti....

Webinář IAASB auditu méně složitých účetních jednotek

IAASB pořádá 3. dubna 2024 webinář, který má účastníky seznámit s novým mezinárodním auditorským standardem pro audit méně komplexních účetních jednotek (LCE), a to...

AE podporuje technologickou transformaci auditu

Accountancy Europe zveřejnila na webových stránkách materiál 5 ways professional accountancy organisations support the technological transformation of auditing zabývající se důležitostí rozšíření využívání technologií...

Návrh revize ISA 240 zveřejněn

IAASB zveřejnila na svých webových stránkách návrh revidovaného Mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky. K návrhu revidovaného...

Testování účetních zápisů

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 1

Plánování – reakce na významné riziko obcházení kontrol vedením

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 2

Plánování – testované období a úplnost hlavní knihy

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 3

Finální audit – shrnutí testovací strategie

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 4

Finální audit – automatizované a manuální zápisy

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 5

Finální audit – vzorek na základě stanovených kritérií

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 6

Finální audit – interní vs. externí doklady a účetní zápisy mimo hlavní knihu

IT v auditu 4

IT v auditu 3

IT v auditu 2

IT v auditu 1